top of page

Algemene voorwaarden

Deze website (www.iefkeslaats.com) is eigendom van en wordt beheerd door de eenmanszaak 'Iefke Slaats'. De eenmanszaak staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd in Nederland onder het nummer: 80399401. Het vestigingsadres is Stille Wille 116, 5091WD, Middelbeers.

 
Overeenkomst 
Van een overeenkomst is sprake wanneer: 

 U zich aanmeldt voor één of meerdere sessies, een evenement of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk. 

 Wij een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten. 

 U een product aanschaft via de website. 
 

Annulering 
Consumenten / particulieren 
Sessies - zowel face to face als online - kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien korter van tevoren wordt verzet, wordt het volledige bedrag voor het betreffende gesprek in rekening gebracht. 

Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Hiertoe dient een e-mail verzonden te worden aan iefkeslaats@gmail.com. De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restant minus €25,-administratiekosten zal worden teruggestort. 

Deelname aan evenementen kan tot 5 werkdagen van tevoren worden geannuleerd. In dat geval is €25,- aan administratiekosten verschuldigd. Wordt korter van tevoren geannuleerd, dan is het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats. 


Bedrijven 
Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een afspraak, traject of programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling. 


Betaling 
Facturen worden op voorhand gefactureerd en dienen voorafgaand aan de afspraak betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. Indien er gekozen wordt voor een betaling in termijnen of automatisch incasso, dan wordt er vanaf de eerste factuur een commitment aangegaan alle termijnen te voldoen. 

Als betaling uitblijft dan kan er een beroep worden gedaan op een incassobureau. U dient alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden die redelijkerwijs gemaakt dienen te worden als betaling uitblijft. 
 

Diensten voor consumenten / particulieren 
Facturatie kan in één of meerdere termijnen plaatsvinden na overleg. Een eerste termijn wordt in ieder geval voor aanvang van een traject in rekening gebracht. Indien er sprake is van een éénmalige afname (bijvoorbeeld bij een eenmalig gesprek of evenement) vindt facturatie in één keer voor de levering van de dienst plaats. 

 

Diensten voor bedrijven 
Facturatie geschiedt in één keer voor aanvang van de te leveren dienst. 

 

Vervanging 
Als Iefke Slaats door ziekte of overmacht de afgesproken dienst niet kan geven, staat het haar vrij een vervanger in te schakelen danwel de afgesproken dienst in overleg te verplaatsen naar een andere datum. 

 

Aansprakelijkheid 
Wanneer u ontevreden bent over een door Iefke Slaats geleverde dienst, dan wordt er de uiterste best gedaan om daar samen uit te komen. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst. 

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iefke Slaats is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Iefke Slaats. 

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Iefke Slaats te mogen claimen of te veronderstellen. 

Iefke Slaats streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Iefke Slaats aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen. 

Het materiaal welke gebruikt wordt in gesprekken, trajecten of evenementen mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Iefke Slaats verkregen te hebben. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten. 

Inloggegevens welke toegang bieden tot online producten en diensten zijn uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik en mogen niet aan anderen worden verstrekt. 
 

Geheimhouding 
Vanzelfsprekend gaat Iefke Slaats vertrouwelijk om met uw gegevens. 

 

Klachten 
De klant is verplicht om ontevredenheid of klachten over facturen en/of
de geleverde diensten en producten binnen 15 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Iefke Slaats via iefkeslaats@gmail.com

Wijzigingen 
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Iefke Slaats op deze pagina.

 

Vragen 
Bij vragen kunt u contact opnemen met Iefke Slaats.

bottom of page